Ocenenia/Awards

 

JAMFO 1989, čestné uznanie

Novoročenky 1998, cena a diplom

Trnavský objektív 2001, diplom

AMFO a DIAFOTO 2001, 1. cena v krajskej súťaži

AMFO a DIAFOTO 2001, 1. cena v celoštátnej súťaži

Trnavský objektív 2002, diplom a cena

AMFO a DIAFOTO 2002, 1. cena v krajskej súťaži

AMFO a DIAFOTO 2002, 1. cena v celoštátnej súťaži

Trnavský objektív 2003, cena poroty

AMFO a DIAFOTO 2003, cena

AMFO a DIAFOTO 2003, 2. cena v celoštátnej súťaži

Trnavský objektív 2004, čestné uznanie

AMFO a DIAFOTO 2004, 1. miesto v krajskej súťaži

AMFO a DIAFOTO 2004, 3. cena v celoštátnej súťaži

Trnavský objektív 2005, diplom a cena

AMFO a DIAFOTO 2005, diplom a cena za 2. miesto v krajskej súťaži

Medzinárodná súťažná prehliadka digitálnej fotografickej tvorby v Galante 2006, čestné uznanie

Trnavský objektív 2007, diplom a hlavná cena

Cena mesta Trnava, 2007

AMFO 2007, 1. miesto v krajskej súťaži

Trnavský objektív 2008, diplom a cena

AMFO 2008, diplom a cena v krajskej súťaži

Genius loci Trnavy 2008, cena

Trnavský objektív 2009, diplom a cena

1. cena v súťažnej kategórii „It’s a tool“ fotoserveru www.dpreview.com, 2009

1. cena v súťažnej kategórii „Infrared light“ fotoserveru www.dpreview.com, 2009

1. cena v súťažnej kategórii „Four seasons“ fotoserveru www.dpreview.com, 2009

Trnavský objektív 2010, čestné uznanie

Genius loci Trnavy 2010, čestné uznanie za multimediálnu prezentáciu "Allegro con fuocco"

1. cena v súťažnej kategórii „Bubbles“ fotoserveru www.dpreview.com, 2010

1. cena v súťažnej kategórii „Smoke“ fotoserveru www.dpreview.com, 2011

Trnavský objektív 2011, cena v kategórii multimediálnej prezentácie fotografií "Allegro con fuocco"

Trnavský objektív 2011, čestné uznanie za súbory fotografií "Interferencie" a "Dividiculum"

AMFO 2011, diplom a cena v kategórii multimediálnej prezentácie fotografií "Allegro con fuocco"

Trnavský objektív 2012, cena v kategórii farebnej fotografie za cyklus "JIn-jang"

Trnavský objektív 2012, čestné uznanie v kategórii čiernobielej fotografie za cyklus "Záhrada snov"

Trnavský objektív 2012, cena v kategórii multimediálnej prezentácie fotografií "Kulinárium"

AMFO 2012, čestné uznanie v kategórii čiernobielej fotografie

Genius loci Trnavy 2012, čestné uznanie

Trnavský objektív 2013, čestné uznanie v kategórii čiernobielej fotografie za cyklus "Apatieka"

Trnavský objektív 2013, diplom a cena v kategórii multimediálnej prezentácie fotografií za cyklus "Keď múzy mlčia"

Trnavský objektív 2014, diplom a cena v kategórii multimediálnej prezentácie fotografií za cyklus "Nostalgia"

Trnavský objektív 2014, čestné uznanie za monochromatický cyklus fotografií "Oceľová hora"

Trnavský objektív 2015, čestné uznanie za súbor farebných fotografií "Technica magica"

Genius loci Trnavy 2016, čestné uznanie za kolekciu "Tajomstvo oceľového mesta"

Liptov vo fotografii 2016, cena primátora mesta Liptovský Hrádok

Milan Marônek za prezentáciu „Keď múzy mlčia“

 

 

Referencie:

Prvá zváračská a. s. Bratislava:

Cyklus Magická plazma, 2006

Cyklus Metamorfózy vody, 2007

Cyklus Metamorfózy ohňa, 2007

Cyklus Metamorfózy hmoty, 2007

Cyklus Rapsódia svetla, 2010

Hotel Štefánik, Myjava, Cyklus Štefánikov kraj, 2008

Kalendár ESAB, 2010

Annual Report MTF STU, 2011

Kalendár The Art of Welding, Binzel Abicor, 2012

Publikačná činnosť:

Desiatky odborných príspevkov z oblasti fotografie v periodikách Watt Foto Video a DIGI Revue

Ilustračné fotografie básnickej zbierky Zlaty Matlákovej Kytica za dverami, ISBN 978-80-89291-15-1

Fotografie v periodikách Dimenzie, Watt Foto Video, DIGI Revue, Spektrum, ESAB News a iných

 

JAMFO 1989, honourable mention

Novoročenky 1998, award and diploma

Trnavský objektív 2001, diploma

AMFO a DIAFOTO 2001, 1st prize in the regional contest

AMFO a DIAFOTO 2001, 1st prize in the nationwide contest

Trnavský objektív 2002, diploma and award

AMFO a DIAFOTO 2002, 1st prize in the regional contest

AMFO a DIAFOTO 2002, 1st prize in the nationwide contest

Trnavský objektív 2003, award of jury

AMFO a DIAFOTO 2003, award

AMFO a DIAFOTO 2003, 2nd prize in the nationwide contest

Trnavský objektív 2004, honourable mention

AMFO a DIAFOTO 2004, 1st prize in the regional contest

AMFO a DIAFOTO 2004, 3rd prize in the nationwide contest

Trnavský objektív 2005, diploma and award

AMFO a DIAFOTO 2005, diploma and 2nd prize in the regional contest

International contest of digital photographic production, Galanta, Slovakia, 2006, honourable mention

Trnavský objektív 2007, diploma and grand award

Award of Trnava City, 2007

AMFO 2007, 1st prize in the regional contest

Trnavský objektív 2008, diploma and award

AMFO 2008, diploma and award in the regional contest

Genius loci, Trnava, 2008, award

Trnavský objektív 2009, diploma and award

1st prize in the category “It’s a tool” of www.dpreview.com, 2009

1st prize in the category “Infrared light” of www.dpreview.com, 2009

1st prize in the category “Four seasons” of www.dpreview.com, 2009

Trnavský objektív 2010, honourable mention

Genius loci, Trnava, 2010, honourable mention for multimedia presentation  "Allegro con fuocco"

1st prize in the category “Bubbles” of www.dpreview.com, 2010

1st prize in the category “Smoke” of www.dpreview.com, 2011

Trnavský objektív 2011, diploma and award for multimedia presentation of photographs "Allegro con fuocco"

Trnavský objektív 2011, honourable mention for photographic collections "Interferencies" and "Dividiculum"

AMFO 2011, diploma and award for multimedia presentation of photographs "Allegro con fuocco" in the regional contest

Trnavský objektív 2012, diploma and award for photographic collection "Yin-Yang" in colour photography category

Trnavský objektív 2012, honourable mention for photographic collection "Garden of Dreams" in B&W photography category

Trnavský objektív 2012, diploma and award for multimedia presentation of photographs "Kulinarium"

Genius loci, Trnava, 2012, honourable mention in multimedia presentation cathegory

Trnavský objektív 2013, honourable mention for photographic collection "Apothecary" in B&W photography category

Trnavský objektív 2013, diploma and award for multimedia presentation of photographs "When muses are silent"

Trnavský objektív 2014, diploma and award for multimedia presentation of photographs "Nostalgy"

Trnavský objektív 2014, honourable mention for monochromatic photographic collection "Steel mountain"

Trnavský objektív 2015, honourable mention for colour photographic collection "Technica magica"

Genius loci, Trnava, 2016, honourable mention for photographic collection "The secret of steel city"

Liptov in photography 2016, award of mayor of the city Liptovsky Hradok

References:

 

First Welding Company, Inc., Bratislava, Slovakia:

Magic Plasma, Collection 2006

Metamorphoses of water, Collection 2007

Metamorphoses of fire, Collection 2007

Metamorphoses of matter, Collection 2007

Rhapsody of light, Collection 2010

The Štefánik Hotel, Myjava, Slovakia, Country of Štefánik, Collection 2008

ESAB Calendar, 2010

Annual Report MTF STU, 2011

Binzel Abicor Calendar The Art of Welding, 2012

Publications:

 

Tens of photographic technical papers in the journals Watt Foto Video and DIGI Revue

Photo illustrations for Kytica za dverami, the book of poetry by Zlata Matlakova,
ISBN 978-80-89291-15-1

Photographs in the journals Dimenzie, Watt Foto Video, DIGI Revue, Spektrum, ESAB News and others